مرجع آموزش ها و پروژه های تخصصی مهندسی صنایع و مدیریت

انواع پروژه ها و آموزشهای تخصصی مهندسی صنایع و مدیریت, فیلم های آموزشی مباحث مهندسی صنایع و مدیریت

کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

تمامی مطالب و پروژه های موجود در این فروشگاه به صورت کاملا اختصاصی تهیه شده اند، به طوریکه نمونه این پروژه ها به صورت رایگان در محیط اینترنت یافت نمی شود و یا اگر یافت هم شوند به قیمت بیشتر به فروش می رسند. جهت دانلود رایگان آموزش های نرم افزاری مهندسی صنایع و مدیریت به کانال تلگرام ما مراجعه کنید. https://telegram.me/ieproject

پروژه بررسي و ارائه نحوه استقرار يك سيستم مديريت كيفيت براساس الگوي ايزو 9001 دريك محيط آموزشي

پروژه بررسي و ارائه نحوه استقرار يك سيستم مديريت كيفيت براساس الگوي ايزو 9001 دريك محيط آموزشي

مقدمه

تااوايل سال 1980 تقريبا تمامي شرکتها وسازمانها براين باوربودند که کيفيت تنها درمحصول نهائي تجلي يافته ورضايت مشتري فقط با دريافت محصول ياخدمت مناسب تامين مي گردد .ازاينرو رقباي ژاپني واروپائي محصولات صرفا بادوامي راتوليد وبه عنوان يک محصول با کيفيت به بازارعرضه مي کردند .به تدريج بارشد وپيشرفت تکنولوژي وابداع سيستمهاي طراحي وساخت توسط کامپيوتراتکاء به مهارت هاي انساني کاهش يافته وموجبات توليد وارائه محصولات مشابه براي شرکتهاي رقيب فراهم آمد .حالا ديگرتشخيص وتميزمحصولات ارائه شده توسط شرکت هاي مختلف دربازاربسيارمشکل مي نمود ، لذاشرکتها براي پيشي گرفتن ازرقباي خود ناگزيربه دنبال مفاهيم ديگري بودند تابامشخصات کيفي کالا تلفيق نموده وبا ايجاد تمايزبين محصولات خود وديگران سهم بازاربيشتري راتصاحب نمايند .آنها دريافتند که تنها راه تشخيص ووجه افتراق بين محصولات ، ترکيبي ازکيفيت وارائه خدماتي است که نيازوانتظارآينده مشتري رابا قيمت مناسب برآورده سازد .درواقع آنها به اين نتيجه مهم رسيده بودند که مشتريان به همان اندازه که به کيفيت محصول اهميت مي دهند براي کيفيت خدمات نيزارزش قائلند .آنها هم چنين به اين نکته مهم دست يافته بودند که کيفيت خدمات متکي برمردم است واين مسئله به ويژه هنگاميکه کارکنان با مردم ارتباط مستقيم دارند به خوبي آشکارمي شود .

نيازمنديهاي مصرف کنندگان درکناررشد روزافزون تقاضاي آنها براي کالاي بهتر، مرکزتوجه دست اندرکاران قرارگرفت تابه نحوي کيفيت راتوسعه وگسترش دهند که قادرباشند علاوه برمحصول ، ارتباطات وانتقال کيفيت به مشتريان رامدنظرداشته ورقباي خودراعقب بزنند .رويکرد جديد احساس نيازبه تغييردرفرهنگ راشکوفاکرد وبه مديران آموخت که کيفيت ومديريت آن ديگرنمي تواند متکي برمتخصصين اين امرباشد بلکه حضورتمامي افراد يک سازمان ازمديران ارشد ومياني گرفته تاسرپرستان وحتي کارگران درفعاليتهاي مديريتي به منظورموثرنمودن فعاليت هاي کيفي اجتناب ناپذيراست .دگرگونيها وتغييرات پي درپي دردودهه اخيرعلاوه براينکه روش ها ، تکنيک ها وابزاررادستخوش تحولات سريع نمود ، به عنوان يک واقعيت برکليه جوانب زندگي سيستمهاي تجاري ، اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي وسياسي اثرگذاشت وموجب شد تارقابت دربازارآشفته جهاني روزبه روز مشکل ترودرعين حال حياتي ترگردد .دراين راستا شرکت ها وسازمانهاي خدماتي وازجمله مراکزآموزشي نه تنها استثني نمي باشد بلکه بايد فشاربيشتري راخصوصا ً درمورد تنوع خدمات وبالابردن کيفيت وروشهائي که براي خدماتشان ارائه مي نمايند تحمل کنند.

امروزه يکي ازمهمترين ابزارهائيکه درارتقاء سطح سودآوري ونهايتا افزايش بهره وري بنگاههاي مختلف تجاري ، توليدي وخدمات موثرمي باشد سري استانداردهاي ايزو9000 است كه با اهميت وتوجهي كه درسطح جهاني براي آن قائلند ميرود تامباني نظام كيفيت جامع را بنا نهاده وراهگشاي اجراي موثرنظام كيفيت درهرسازماني اعم ازتوليدي يا خدماتي باشد .

دراين پژوهش هدف اصلي بررسي وارائه نحوه استقراريك سيستم مديريت كيفيت براساس الگوي ايزو 9001 دريك محيط آموزشي است . باشد كه اين تجربه بتواند براي واحدهاي آموزشي ومراكزآموزش عالي مفيد فايده بوده واين اصل مهم رامركزتوجه قرارداده كه كيفيت به خودي خود ايجادنمي شود بكله بايستي مديريت شود.

شايان توجه است كه منظورازكلمه استاندارد دراين طرح همان سري استانداردهاي ايزو9001 است كه براي جلوگيري ازتكراروتطويل كلام خلاصه شده است .

موضوع تحقيق

 دگرگوني وتحول درديدگاههاي گذشته نسبت به كيفيت ورويكرد عمومي به اين مقوله درسالهاي اخيرموجب شده تاسيستمهاي كنترل كيفي به خاطرماهيت خوديعني حضوردرآخرين مرحله توليد به مفهوم جداكردن محصول خود ازبد ، اعتبارپيشين خودرابه معناي تنها راه دستيابي به محصول با كيفيت ازدست داده وجاي خودرابه سيستمي بدهد كه قبل ازساختن نهايي ، اطمينان ازمرغوب بودن كالا راتضمين نمايد .اين سيستم كه همان تضمين كيفيت است با حداقل نيازمنديها درسري استانداردهاي ايزو 9000 مطرح شده وبراين پايه استواراست كه پيشگيري به جاي كشف عيب يك اصل است.

اهميت اين استانداردها دراين است كه براي هرسازماني اعم ازتوليدي يا خدماتي وبا هروسعت واندازه اي قابل اجرابوده وميتوان آنها رابه وسيله كليه سازمانها به كارگرفت . اين استانداردها كه درسال 1987منتشرشده اند داراي سه استاندارد اجرايي ايزو 9001، ايزو 9002، وايزو 9003 با حداكثربيست بند مي باشد كه فعاليت هاي متقاضيان استفاده ازآنها راشكل داده وبا الزامات مربوطه منطبق ميسازد سازمانهاي خدماتي ، منجمله مراكزآموزشي كه عموما به علت نوع فعاليت حتي درسيستم هاي كنترل كيفي نيزمورد نظارت قرارنمي گرفتند ميتوانند به خوبي ازاين استانداردها بهره گرفته وفرآيند فعاليت هاي خودررادرانطباق بااين نيازمنديها اصلاح وآنها را به منظورتضمين هماهنگي وتطابق كامل بانيازمنديها مشتري به كاربرند .موضوع اصلي مساله طراحي ومستندسازي سيستم كيفيت براي يك مركز آموزشي براساس الگوي ايزو 9001 مي باشد البته درمسيردستيابي به چنين هدفي به مفاهيمي ازادبيات آموزش واستانداردهاي ايزو 9000 به منظور شناخت آنها پرداخته وسعي خواهد شد تاحد امكان مجموعه اي قابل استفاده براي علاقمندان به استقرارنظام كيفيت فراهم آيد .

 روش تحقيق

طراحي ومستندسازي يك نظام كيفيت مستلزم مطالعه كتابخانه اي وسيع وشناسايي منابع مرتبط بانوع كاربوده وايجاب مي نمايد تاازتجارب موجودنهايت بهره برداري صورت گيرد دراين طرح علاوه بربررسي مقالات وكتب داخلي وخارجي به منظورانتقال مفاهيم اصلي براي بسترسازي فرهنگ مديريت كيفيت وكاربرد ابزارمناسبي همانند ايزو 9000 ، ازتجربيات شخصي مشاهدات وبازديدهاي متعدد ازسازمانهاي آموزشي موفق دراين زمينه كه مجهزبه گواهينامه هاي مربوطه ميباشند نهايت استفاده به عمل آمده ، مراحل ونحوه تدوين مستندات يك نظام كيفيت باارايه نمونه هاي كاربردي ازروشها ، دستورالعمل ها ، فرمها وسوابق كيفي تشريحي وسعي شده است الگوي مناسبي دراختيار كساني كه مايلند دربازاررقابت امروزي به بهبود مستمر انديشيده وعادت كيفيت گرايي ، مشتري گرايي ونظم وانضبا ط سازماني رابين پژوهشگران عمدتا جوان مملكت رواج دهند قرارگيرد.

 

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 227

 

به صورت کلی مراحل انجام این پایان نامه در زیر بیان شده است:

1-شروع

2-مطالعات کتابخانه ای

3-جمع آوری اطلاعات

4-بررسی و شناخت یک واحد آموزشی. مدیریت کیفیت ایزو 9000

5-تعيين ويژگيها ونيازمنديهاي استاندارد و تفسیر آن ها

6-تعیین مراحل طراحی

7-شناخت وتعيين نيازمنديهاي يک مرکزدرانطباق بااستاندارد

8-طراحی مستندات

9-اجرا

10- ممیزی

11-مقايسه ايزو9000 وجايزه مالکوم بالدريج

12-نتیجه گیری و فعالیت های آتی

13-خاتمهپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
ISO-9001-Amoozeshi_212116_1603.zip1.4 MB