مرجع آموزش ها و پروژه های تخصصی مهندسی صنایع و مدیریت

انواع پروژه ها و آموزشهای تخصصی مهندسی صنایع و مدیریت, فیلم های آموزشی مباحث مهندسی صنایع و مدیریت

کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

تمامی مطالب و پروژه های موجود در این فروشگاه به صورت کاملا اختصاصی تهیه شده اند، به طوریکه نمونه این پروژه ها به صورت رایگان در محیط اینترنت یافت نمی شود و یا اگر یافت هم شوند به قیمت بیشتر به فروش می رسند. جهت دانلود رایگان آموزش های نرم افزاری مهندسی صنایع و مدیریت به کانال تلگرام ما مراجعه کنید. https://telegram.me/ieproject

پروژه شناسایی و سنجش میزان تاثیر محرک ها و موانع بکارگیری سیستم های یکپارچه اطلاعات منابع سازمان (ERP)، در موسسات صنعتی+پرسشنامه

پروژه شناسایی و سنجش میزان تاثیر محرک ها و موانع بکارگیری سیستم های یکپارچه اطلاعات منابع سازمان (ERP)، در موسسات صنعتی+پرسشنامه

چکیده

برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) روشي براي برنامه ريزي و کنترل موثر تمامي منابع سازمان می باشد. در واقع در یک سیستم ERP، تمام اطلاعات در قالب یک بانک اطلاعاتی مشترک، در کلیه قسمت های مورد نیاز مورد استفاده قرار می گیرند و بخش های مختلف سیستم به طور یکپارچه با یکدیگر در تعامل می باشند. هدف این پژوهش، شناسایی موانع و محرک های استفاده از ERP و ارزیابی (سنجش) میزان تاثیر آن ها در بکارگیری و کاربست آن می باشد. در این پژوهش، پس از طرح موضوع، به بیان محرک ها و موانع سازمان ها در گرایش به استفاده از EPR با توجه به ادبیات موضوع و مبانی نظری تحقیق، پرداخته شده است. در این قسمت، تمایل و گرایش سازمان ها به استفاده از ERP متاثر از 2 عامل محرک یا برانگیزاننده ها و موانع یا محدودیت ها ذکر گردیده که محرک ها شامل عوامل محیطی/ استراتژیکی، فرآیندی و فنی و موانع نیز شامل عوامل فردی، فرآیندی، فرهنگی و منابعی می باشند و همچنین جامعه آماری پژوهش جهت سنجش عوامل، شامل موسسات و شرکت های صنعتی، تولیدی و خدماتی در شهر مشهد، انتخاب شده است. جهت آزمون فرضیه ها و پاسخ به سوالات تحقیق، بر اساس مدل اقتباس شده از ادبیات موضوع و مبانی نظری تحقیق، از روش آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. یافته ها و نتایج پژوهش جهت تعیین محرک ها و موانع، نشان می دهد که میزان سطح یکپارچگی سیستم اطلاعاتی سازمان ها با عوامل محرک رابطه مثبت و با عوامل مانع رابطه عکس دارد همچنین در بررسی رابطه خطی بین محرک ها و موانع با یکپارچگی سیستم منابع سازمان ها نیز، با استفاده از تحلیل رگرسیون، نشان داده شد که دو عامل فنی و فرآیندی از محرک ها و سه عامل فردی، منابعی و فرآیندی، از موانع، با میزان سطح یکپارچگی سیستم منابع سازمان ها رابطه خطی دارند و به عنوان مولفه های موثر، در تمایل سازمان ها به استفاده و کاربست سیستم های یکپارچه منابع سازمان (ERP)، به حساب می آیند.

کلید واژه: سیستم های یکپارچه اطلاعات منابع سازمان، محرک ها، موانع، ERP.

 

فرمت فایل: ورد (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 110

 

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول کلیات تحقیق

1-1) مقدمه

1-2) بیان مساله و تبیین موضوع

1-3) ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

1-4) اهداف اصلی تحقیق

1-5) سوالات و فرضیه های تحقیق

1-6) روش تحقیق

1-6-1) جامعه مورد مطالعه و روش نمونه گیری

1-6-2) قلمرو پژوهش

1-6-3) روش و ابزار گردآوری داده ها

1-6-4) روایی و پایایی پرسشنامه

1-6-5) شیوه تجزیه و تحلیل داده ها

1-7) تعاریف

فصل دوم مبانی نظری تحقیق

2-1) مقدمه

2-2) برنامه ریزی منابع موسسه (ERP) و تعاریف آن

2-3) تاريخچه ERP

2-4) هدف و ویژگی های ERP

2-5) کاربردهای ERP

2-6) فرآيند پياده سازي سيستم هاي ERP

2-7) عوامل تاثیر گذار بر موفقیت ERP

2-8) دلايل شكست پروژه هاي ERP

2-9) مباحث انساني در پياده سازي پروژه هاي ERP

2-10) محرک ها و موانع گرایش به استفاده از ERP

2-10-1) محرک ها و برانگیزاننده ها

2-10-2) موانع و محدودیت ها

2-11) پیشینه تحقیق

2-11-1) خارجی

2-11-2) داخلی

2-12) مدل مفهومی تحقیق

فصل سوم روش تحقیق

3-1) مقدمه

3-2) روش پژوهش

3-3) ابزارهای جمع آوری داده های پژوهش

3-4) جامعه آماری و روش نمونه گیری و قلمرو پژوهش

3-4-1) جامعه آماری

3-4-2) روش نمونه گیری

3-5) ساختار پرسشنامه

3-5-1) مقیاس لیکرت

3-5-2) پایایی پرسشنامه

3-5-3) روایی پرسشنامه

3-6) روش تجزیه و تحلیل داده ها

3-6-1) آزمون کلوموگرف اسمیرنوف

3-6-2) همبستگی و تحلیل رگرسیون

3-6-3) آزمون مقایسه میانگین ها (F و T-test)

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه

                4-2) آمار توصیفی

4-2-1) نوع سازمان

4-2-2) تعداد کارکنان

4-2-3) جنسیت

4-2-4) تحصیلات

4-2-5) سطح آشنایی با سیستم های ERP

4-2-6) توصیفی از وضعیت متغیرهای مورد سوال در میزان تمایل سازمان ها به ERP

4-3) آمار استنباطی

4-3-1) آزمون نرمال بودن داده ها (کولموگروف- اسمیرنوف K-S)

4-3-2) همبستگی و تحلیل رگرسیون

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه

5-2) مرور کلی تحقیق

5-3) بحث و نتیجه گیری

5-3-1) یافته های حاصل از تحلیل توصیفی پژوهش

5-3-2) توصیف وضعیت عوامل موثر بر استفاده و کاربست ERP

5-3-3) یافته های حاصل از تحلیل استنباطی پژوهش

5-4) پیشنهادات

5-5) محدودیت های تحقیق

منابع

منابع داخلی

منابع خارجی

پیوست ها

 

 

فهرست اشکال، جداول و نمودارها

شکل 2- 1 تکامل سیستم های سازمانی

جدول 2- 1 موانع دستیابی به موفقیت پروژه های ERP

جدول 2- 2 محرک های بکارگیری

جدول 2- 3 محرک های ERP

جدول 2- 4 مولفه های سیستم ERP

جدول 2- 5 محرک ها و انگیزش ها

جدول 2- 6 معیار انتخاب فروشندگان ERP

جدول 2- 7 موانع پیاده سازی ERP

جدول 2- 8 موانع ERP

جدول 2- 9 موانع و محدودیت ها

شکل 2- 2 مدل مفهومی تحقیق

فرمول 3-1 کواکران

فرمول 3-2 آلفای کرونباخ

جدول 3- 1 آلفای کرونباخ

جدول 3- 2 جدول مربوط به شاخص KMO و آزمون کرویت بارتلت

جدول 3- 3 محاسبه واریانس تبیین شده و مقادیر ویژه

جدول 3- 4 نتایج بار عاملی برای شاخص های محرک ها و موانع

جدول 4- 1 توزیع فراوانی نوع سازمان های پاسخ دهنده

نمودار 4- 1 توزیع فراوانی نوع سازمان

جدول 4- 2 توزیع فراوانی تعداد کارکنان سازمان ها

نمودار 4- 2 توزیع فراوانی تعداد کارکنان سازمان ها

جدول 4- 3 توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان

نمودار 4- 3 توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان

جدول 4- 4 توزیع فراوانی سطح تحصیلات افراد

نمودار 4- 4 سطح تحصیلات پاسخ دهندگان

جدول 4- 5 توزیع فراوانی میزان آشنایی افراد با ERP

نمودار 4- 5 سطح آشنایی افراد با ERP در پاسخ دهندگان

جدول 4- 6 آمار توصیفی متغیرهای پرسشنامه به تفکیک عوامل

جدول 4- 7 آزمون نرمال بودن عوامل

جدول 4- 8 آزمون هبستگی عوامل موثر بر سطح بکارگیری سیستم های یکپارچه

جدول 4- 9 آزمون سنجش معناداری رگرسیون

جدول 4- 10 آزمون دوربین واتسون

جدول 4- 11 مدل رگرسیون محرک ها با 3 عامل

جدول 4- 12 مدل رگرسیون محرک ها با 2 عامل

نمودار 4- 6 نرمال بودن باقیمانده ها

نمودار 4- 7 نمودار پراکنش ERP و محرک ها

نمودار 4- 8 پراکندگی خطاها

جدول 4- 13 آزمون سنجش معناداری رگرسیون

جدول 4- 14 آزمون دوربین واتسون

جدول 4- 15 مدل رگرسیون موانع با هر 4 عامل

جدول 4 - 16 مدل رگرسیون موانع با 3 عامل

نمودار 4- 9 نرمال بودن باقیمانده ها

نمودار 4-10 نمودار پراکنش ERP و موانع

نمودار 4-11 پراکندگی خطاها

جدول 5- 1 آمار توصیفی متغیرهای پرسشنامه به تفکیک عوامل

جدول 5- 2 آزمون هبستگی عوامل موثر بر سطح بکارگیری سیستم های یکپارچه

جدول 5- 3 مدل رگرسیون محرک ها

جدول 5- 4 مدل رگرسیون موانعپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 12,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
payanname-erp_207027_8222.zip1.8 MB

پروژه برنامه ریزی منابع سازمان ERP

پروژه برنامه ریزی منابع سازمان ERP چكيده با توجه به روند رو به گسترش جهاني شدن و افزايش رقابت در بازارهاي جهاني ، شركتها در سالهاي آينده ناگزير به پيوستن به بازارهاي جهاني خواهند بود و براي انجام اين كار وجود آمادگي لازم از جهات مختلف امري ضروري بنظر ميرسد .از مهمترين ابزارهاي مورد استفاده جهت كسب اين آمادگي ميتوان به عامل فناوري اطلاعات و ارتباطات اشاره كرد كه با استفاده از آن قادر خواهيم بود هر چه سريعتر اين مسير را طي كنيم .يكي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان